tlzbrane.jpg
top01.jpg (3 406 bytes) top02.jpg (3 232 bytes)

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu TL zbraně a střelivo
I.
Všeobecná ustanovení

1.1.
 Provozovatelem internetového obchodu je Luděk Troup, Něžetice 21, Trhové Sviny, 374 01, adresa provozovny je Žižkovo.nám 94, Trhové Sviny, 374 01, ( dále prodávající )

1.2.
 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu TL zbraně a střelivo (dále jen kupující).

1.3.
Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.4.
 Dojde-li k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu TL zbraně mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, která v té souvislosti jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemné vztahy zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě se však kupující nepovažuje za spotřebitele a nemá tak ani právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.5.
Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.6.
Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. července 2009. Jakékoli změny a úpravy obchodních podmínek učiněné po odeslání objednávky se pro příslušný vztah prodávajícího a kupujícího považují za neúčinné.

II.
Předmět smlouvy

2.1.
Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2.
Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.

2.3.
 Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu TL zbraně tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.4.
Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

2.5.
Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.

2.6.
 Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.cz, jeho popis, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů či jiných smluvních subjektů a průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

III.
Registrace kupujícího

3.1.
 Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.cz  svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2.
 Registrace kupujícího se provádí přímo prostřednictvím webových stránek TL zbraně.cz . V rámci registrace vyplní kupující nezbytné osobní údaje, které budou bezpečně uchovány v elektronické databázi internetového obchodu TL zbraně, a které již při následném přihlašování a provádění objednávek pod svým zákaznickým jménem a heslem nebude kupující nucen vyplňovat. Po vyplnění a potvrzení všech registračních údajů bude kupujícímu bez zbytečného odkladu odeslána emailová zpráva obsahující vyplněné údaje spolu s přihlašovacím jménem a heslem.

3.3.
Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů) a dále kupujícímu umožňuje účast v případných soutěžích a diskuzích.

3.4.
Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli telefonicky zrušit. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky.

IV.
Objednávka zboží

4.1.
Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.

4.2.
Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3.
Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu TL zbraně.cz
a to jako přihlášený zákazník.
b. Telefonicky na tel: 724 941 225
  v pracovní dny od 9:00 do 17:00

4.4.
Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odeslání prodávajícímu, a to stejným způsobem jakým lze objednávku učinit.

4.5.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6.
Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce či případně i telefonicky na telefonní číslo kupujícího uvedené v objednávce.

4.7.
Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.8.
Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodávajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, že k doručení potvrzení objednávky kupujícímu nedošlo bez zavinění prodávajícího.

4.9.
Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v souladu s ustanoveními odstavce 3.4 tohoto článku obchodních podmínek nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne, kdy došlo k zániku objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

4.10.
V případě, že objednávané zboží je zbraň nebo střelivo, je kupující povinen sdělit prodávajícímu veškeré zákonem a vnitřními směrnicemi prodávajícího stanovené osobní údaje. Oproti objednávce běžného sortimentu se jedná o datum a místo narození, rodné příjmení, číslo zbrojního průkazu, datum platnosti zbrojního průkazu, skupiny zbrojního průkazu a místo vydání zbrojního průkazu.

V.
Místo plnění

5.1.
Místem plnění závazku prodávajícího je prodejna/sklad prodávajícího na adrese provozovny prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu, či kde dojde k osobnímu odběru objednaného zboží kupujícím.

V případě objednávky zbraně nebo střeliva, kde je ze zákona podmínkou nákupu předložení zbrojního průkazu, popř. průkazu zbraně, je vždy místem plnění prodejna. Výjimkou je pouze nákup nad určitou stanovenou hodnotu, kdy je součástí nabídky doprava zboží kupujícímu prodejcem.
5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním prvnímu dopravci.

VI.
Cena a platba
6.1.
 Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě.

6.2.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek článku VII. těchto obchodních podmínek.

6.3.
Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a. dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)
b. platbou v hotovosti při osobním odběru na provozovně TL zbraně.cz
6.4.
 Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy, případně dealerovi společnosti TL zbraně.cz . Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedičních termínů, nezbytné připsání platby do 3 kalendářních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku do dalších 7 kalendářních dní, je jeho objednávka automaticky stornována.
6.5.
Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

6.6.
 Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.cz  označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.
Dodací lhůta
7.1.
V případě, že zboží má prodávající skladem v požadovaném množství (položka označená SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se dohodnout termín dodání s kupujícím na základě možností dodavatele prodávajícího. Dodací lhůty se pak řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy (cca dva dny pro Českou republiku, pro Slovenskou republiku cca 1 týden).
Česká pošta uschovává nevyzvednuté zásilky (obchodní i dobírkové balíky) 7 dní, poté je expeduje zpět zasilateli.
Skladová dostupnost je informativní, mění se každou minutu není vždy možné zaručit, že v okamžiku potvrzení objednávky bude zboží stále dostupné, zejména pokud je skladem poslední kus. Děkujeme za pochopení.

7.2.
Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, pak má-li prodávající toto zboží na skladě, zavazuje se je připravit k odběru bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů po uzavření smlouvy. Pokud zboží nemá prodávající skladem, zavazuje se podat zprávu kupujícímu o možném termínu odběru. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Kupující souhlasí s prodloužením termínu dodání v případě nutnosti přesunout objednané zboží k jinému prodejci.
Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů. Poté je objednávka stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuelně dohodnuto jinak).

7.3.
V případě, že objednané zboží nemá prodávající skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. V případě, že by tento předpokládaný termín dle předchozí věty měl být delší než 7 (sedm) pracovních dní ode dne uzavření kupní smlouvy, vzniká kupujícímu právo odstoupit od kupní smlouvy, avšak jen bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto důvodu pro odstoupení dozví.

7.4.
V případě, že objednaným zbožím je střelivo nebo zbraň, případně oboje, je prvním možným způsobem dodání osobní předání dealerem či dalších pracovníků prodávajícího. Druhou možností je osobní odběr na pobočce prodávajícího. Jiné možnosti jsou vyloučeny.

VIII.
Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1.
Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení v rámci České republiky:

 a. zásilkovou službou České pošty obchodní balík 170 Kč (včetně DPH) při platbě převodem, při dobírce + 30 Kč (včetně DPH) doběrečné, dodání následující pracovní den po odeslání

 b. přepravní společností PPL 120 Kč (včetně DPH) při platbě převodem, při dobírce + 30 Kč (včetně DPH) doběrečné, dodání následující pracovní den po odeslání

c. rozvozem - osobním předáním dealerem nebo jiným pracovníkem prodávajícího, 600-1000 Kč (včetně DPH) dle určeného místa dodávky, při objednávce nad 5000 Kč (včetně DPH) zdarma.

d. osobním odběrem zboží na pobočce prodávajícího bez poplatku
V případě volby osobního odběru Vás budeme informovat e-mailem, jakmile pro Vás bude zboží připraveno.
Připravené zboží je v provozovně prodávajícího rezervováno pro kupujícího 7 kalendářních dnů.

 e. expedice na Slovensko - zásilkovou službou České pošty obchodní balík 350 Kč (včetně DPH), (pouze platba převodem)

f. expedice na Slovensko - přepravní společnost PPL 400 Kč (včetně DPH), (pouze platba převodem)

g. pro zásilky nadměrné váhy (nad 30kg) je příplatek do výše 400 Kč v závislosti na skutečné váze (o překročení váhového limitu a konečné ceně přepravy bude prodávající neprodleně kupujícího informovat).

8.2.
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

IX.
Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1.
Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání prvnímu dopravci.

9.2.
Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

X.
Odstoupení od kupní smlouvy

10.1.
 Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu TL zbraně.cz  i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží. Vracené zboží nesmí být používáno.

10.2.
Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, dále v případě zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal, ani v případě dodávky novin, periodik a časopisů. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

10.3.
V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to kompletní (včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu a jiné dokumentace) v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu sídla podávajícího. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené a bez zjevných známek užívání. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit kupujícímu i originál dokladu o jeho koupi. Kupující je povinen zabalit či jinak opatřit zboží pro zpětnou přepravu takovým vhodným způsobem, aby nedošlo k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.4.
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.5.
V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu) a kupující souhlasí aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

10.6.
Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal, nejpozději však do 2 (dvou) dnů od jeho faktického převzetí.

10.7.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy v souladu s předchozími odstavci tohoto článku obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma poštovného resp. dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do 7 (sedmi) pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato finanční částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou v závislosti na jeho požadavku vyjádřeném v odstoupení od smlouvy. Bude-li vracené zboží doručeno prodávajícímu osobně kupujícím nebo jeho zástupcem, je prodávající povinen vrátit kupujícímu příslušnou částku v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

10.8.
Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do 7 (sedmi) dnů od oznámeného termínu zpřístupnění k předání nebo do 7 (sedmi) dnů od jeho případného uložení na pobočce dopravce nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít.

10.9.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy dle předchozího odstavce, má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).
10.10.
Projeví-li kupující vůli o znovudoručení zásilky prodávajícím , kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka zásilky navýšena o dopravné.

10.11.
Zboží, které si zákazník odebere osobně na pobočce prodávajícího nebo prostřednictvím rozvozu řízeným prodávajícím (8.1.c.; 8.1.d.) se nepovažuje za zboží koupené v internetovém obchodě TL zbraně.cz a není tedy možné odstoupit od kupní smlouvy dle odstavce 10.1..

XI.
Odpovědnost za vady, záruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1.
Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

11.2.
 Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na info@tlzbrane.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

11.3.
Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu TL zbraně.cz , a to v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím. Tato záruční doba může být stanovena i v delším rozsahu, pokud je tak uvedeno u popisu zboží na webových stránkách internetového obchodu dianacb.cz a jestliže tak stanoví i dodavatel či výrobce tohoto zboží. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat. Záruční lhůta se nevztahuje na zboží v komisním prodeji.

11.4.
Reklamaci vad zboží je kupující povinen učinit písemně na adresu sídla prodávajícího. V písemné reklamaci vad je kupující povinen vady označit nebo popsat jakým způsobem se projevují, a dále pak navrhnout způsob vyřízení reklamace.

11.5.
Současně s reklamací vad je třeba, aby kupující doručil prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího spolu s dokladem o koupi zboží, a to kompletně s veškerým příslušenstvím a příslušnou dokumentací, návodem k obsluze a případně i se záručním listem. Prodávající není povinen převzít zboží, které by mu bylo zasláno na dobírku. Reklamované zboží je kupující povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

11.6.
 Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem). Následně vydá prodávající kupujícímu i písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Veškeré informace o průběhu reklamace je možné získat elektronicky na info@tlzbrane.cz

11.7.
Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelných pohrom.

11.8.
Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího ? podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

11.9.
V případě neoprávněné reklamace má prodávající nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením neoprávněné reklamace. Jedná se zejména o přepravní náklady, náklady na vyzkoušení reklamované věci a úhradu času stráveným vyřízením neoprávněné reklamace.

XII.
Ochrana osobních údajů

12.1.
Prodávající tímto prohlašuje, že je registrovaným správcem osobních údajů a že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu

12.2.
Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3.
Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího. V tomto případě však kupující výslovně souhlasí s tím, že si prodávající uvedené údaje povede i poté v zákonem stanovených normách především z důvodů finančních dokladů a dokladů souvisejících s evidencí zbraní a střeliva v takové podobě, v jaké byla požadována v době prodeje.

XIII.
Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

13.1.
Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu dianacb.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu dianacb.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

13.2.
Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu TL zbraně.cz , jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části (zejména popisy a vyobrazení prodávaného zboží, rozdělení kategorií zboží) nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

13.3.
Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu dianacb.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

 bottom.jpg (7 844 bytes)
© 2008 - 2023 1K Design s.r.o. Všechna práva vyhrazena    ||    WebDesign, programming & hosting by 1K Design! Reklamní předměty